โครงการอบพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับเกียรติจากอาจารย์กรุณา  ฐิตะภวังค์  สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers เป็นวิทยากร  จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาสำหรับการเป็นผู้นำองค์กรต่อไป