โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ “บุคลิกภาพสำคัญไฉน” ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ร.อ.หญิง สุริยา  จารยะพันธ์ ร.น. วิทยากรพิเศษด้านจิตวิทยาพัฒนาการ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers  ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 8 อาคารอำนวยการ ชั้น 3