หลักสูตร 6 ปี
     คณะเภสัชศาสตร์
     คณะการแพทย์แผนจีน (ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 5-6 ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน รวมระยะเวลา 2 ปี)

หลักสูตร 4 ปี
     คณะพยาบาลศาสตร์
     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
     คณะศิลปศาสตร์
          • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาต่างประเทศ ระยะเวลา 6 เดือน)
          • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

          • สาขาวิชาการโรงแรม
          • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 (สำหรับชาวต่างชาติ)
     คณะบริหารธุรกิจ
          • สาขาวิชาการบัญชี
          • สาขาวิชาการจัดการและเป็นผู้ประกอบการ
          • สาขาวิชาการตลาด
          • สาขาวิชาการเงิน
          • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
          • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
          • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
          • สาขาวิชาธุรกิจจีน (ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาต่อประเทศจีน ระยะเวลา 6 เดือน)
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          • สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
          • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
          • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     คณะเทคนิคการแพทย์
     คณะกายภาพบำบัด
     คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
          • สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
          • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
          • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
          • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
     คณะนิติศาสตร์
     คณะนิเทศศาสตร์
     คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน (ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 1 ปี)
         • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
         • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ