หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

     • สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
     • หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน