ขั้นตอนการรายงานตัวการเป็นนักศึกษา

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิเข้าศึกษา ให้นำเอกสารต่อไปนี้ มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา  2 ฉบับ (ฉบับที่สำเร็จการศึกษา ถ่ายสำเนาขนาดกระดาษ A4) 
4. รูปถ่ายชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า 2 รูป ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม 
5. มฉก. 24 บัตรลงทะเบียน และค่าลงทะเบียนเรียน

*** เอกสารที่ถ่ายสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้อง เซ็นชื่อ และระบุรหัสประจำตัวในเอกสารสำเนาทุก