ขั้นตอนการรายงานตัวการเป็นนักศึกษา

ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิเข้าศึกษา ให้นำเอกสารต่อไปนี้ มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา  2 ฉบับ (ฉบับที่สำเร็จการศึกษา ถ่ายสำเนาขนาดกระดาษ A4) 
4. รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า 3 รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว หน้าตรง
    ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม 
5. ค่าลงทะเบียนเรียน

*** เอกสารที่ถ่ายสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้อง เซ็นชื่อ และระบุรหัสประจำตัวในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

ในวันที่มารายงานตัว ให้นำเอกสารการขึ้น-ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

1. มฉก.01 ใบสมัคร และ มฉก.02 ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
2. มฉก. 24 บัตรลงทะเบียน (จะได้รับก่อนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) 
3. ใบสมัครสมาชิกศูนย์บรรณสารสนเทศ 
4. ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า

ขั้นตอนการรายงานตัว

1. กรอกข้อมูลลงในเอกสารขึ้น – ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ให้เรียบร้อย 
2. รับเอกสาร มฉก. 24 บัตรลงทะเบียน และ มฉก. 29 ตารางเรียน และซองประวัติ
3. ชำระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 
4. ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
5. กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา 6 หลัก ตามด้วยรหัสสาขา 3 หลัก ลงในแบบฟอร์มทุกชุด 
    เช่น 560001 – 010 และลงนามรับรองสำเนาเอกสาร พร้อมระบุรหัสประจำตัวลงเอกสารทุกฉบับ
6. นำส่งเอกสารที่กรอกข้อมูล และติดรูปถ่าย เรียบร้อยแล้วที่เจ้าหน้าที่