จริยธรรมการวิจัย

  • ตัวอย่างคำชี้แจงและการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมวิจัย word pdf
  • แนวทางการเสนอโครงร่างวิจัย pdf
  • แบบฟอร์มการเสนอโครงร่างวิจัย (สำหรับนักศึกษา) word pdf
  • แบบฟอร์มการเสนอโครงร่างวิจัย (สำหรับอาจารย์) word pdf
  • หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย word pdf
  • หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย word pdf
  • เอกสารชี้แจงกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย word pdf
  • คำสั่งแต่งตั้ง บันทึกข้อความขอถอนโครงการวิจัยฯ (สำหรับอาจารย์/นักวิจัย)