ประเมินมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

ประเมินมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 5 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ