ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

บัณฑิตศึกษาได้กำหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา มุ่งมั่นสร้างนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณธรรมพร้อมชี้นำสังคม 

ปรัชญา

มุ่งมั่นสร้างนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณธรรมพร้อมชี้นำสังคม

วิสัยทัศน์

บัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานระดับคณะที่ดำรงคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยทำหน้าที่ด้านการผลิตบัณฑิตและเป็นแหล่งพัฒนาวิชาการชั้นสูง ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้และทฤษฎีไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้วยจิตสำนึกของความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม โดยเปิดสอนในหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของสังคม สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และศักยภาพของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พันธกิจ

1. ร่วมมือกับคณะวิชาดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรปัจจุบันให้ทันสมัยสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ
2. ร่วมกับคณะวิชาในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามให้กับนักศึกษา
4. จัดโครงการบริการทางวิชาการร่วมกับคณะวิชา โดยจัดประชุมสัมมนาและอบรมระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของสังคม
5. พัฒนาระบบการบริหารงานของบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และฐานานุรูปของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนให้มีการเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรต่างๆ ตามแผน และเป้าหมายการรับนักศึกษา
2. ร่วมกับคณะวิชาในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูที่มีความรัก ความเมตตาต่อลูกศิษย์ ปลูกฝังความรู้รักสามัคคี และความตระหนักต่อภาระหน้าที่ของตน
4. พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
5. พัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และฐานานุรูปของมหาวิทยาลัย