7ส บัณฑิตศึกษา

คำขวัญ 7ส … บัณฑิตศึกษา

จัดเก็บเป็นระบบ   พบง่ายเมื่อหา  7 ส นำพา   องค์กรก้าวไกล

วัตถุประสงค์ของแต่ละ ส.

ส 1  สะสาง          เพื่อป้องกันไม่ให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นในการใช้งานอยู่ในที่ทำงาน
ส 2  สะดวก         เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยลดเวลาที่ไม่มีคุณค่า
ส 3  สะอาด         เพื่อคุณภาพของงานและป้องกันความเสี่ยงของการติดเชื้อ
ส 4  สุขลักษณะ   เพื่อรักษามาตรฐาน
ส 5  สร้างนิสัย     เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรและช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเป็นวัฒนธรรม

ส 6  สวยงาม       เพื่อความสวยงามของหน่วยงาน
ส 7  สิ่งแวดล้อม   ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของ 7ส

1. หน่วยงานสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ผู้ที่มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็วขึ้น
3. สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
4. มีความปลอดภัยในการทำงาน
5. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยการบำรุงรักษาอุปกรณ์
6. เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น
7. เป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม